۱۹ شهریور ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 19 شهریور 96= 10 سپتامبر 2017

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهردشت کرج، قیام مردم کردستان علیه کشتار کولبران و طرح دادخواهی67 در سازمان ملل