۰۵ شهریور ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 5 شهریور 96= 27 اوت 2017

میهمان: پروین پوراقبالی مجاهد خلق ساکن آلبانی و از شاهدان قتل عام ۶۷

ویژه برنامه رادیو ایرآوا "قتل عام ۶۷ و جنبش دادخواهی" قسمت ۶- نیمه اول
ششمین و آخرین قسمت از ویژه برنامه رادیو ایرآوا: قتل عام ۶۷ و جنبش دادخواهی، اختصاص دارد به گفتگویی با خانم پروین پوراقبالی از مجاهدین ساکن آلبانی که در سن ۱۵سالگی دستگیر شد و در سال ۶۷ شاهد قتل عام زندانیان سیاسی و دوستان و همبندان خود در زندان اوین بود.